STATUT

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

1. Przedszkole w Malechowie zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Malechowie.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Malechowo.
4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole
76-142 Malechowo
Malechowo 65 B, tel.(094)318-40-01
Regon 331336880, NIP 499-03-68-533

§2

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.Nr95 poz.425 z 1991r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2. Aktu założycielskiego.
3. Niniejszego statutu.§3

1. Przedszkole funkcjonuje przez 10 miesięcy.
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora .
3. Przedszkole pracuje w godzinach: od 7.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie ze względu na zapotrzebowanie większości rodziców korzystających ofert przedszkola.
§4

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
1a. Godziny realizacji podstawy programowej ustala się na czas : od godziny 900-1400
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy w Malechowie.
3. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej podlega zwrotowi za każdą nieobecną godzinę.
4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
5. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Cenę za korzystanie z wyżywienia ustala się w oparciu o aktualny koszt surowca użytego do przyrządzania posiłków.
6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu do 10-go następnego miesiąca.
7. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
8. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii, w ramach planu zajęć. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole tego zadania określają odrębne przepisy.
9. Życzenie o którym mowa w pkt.8 jest wyrażone w najprostszej formie oświadczenia.
10. Nie są objęte nauką religii wychowankowie, którzy wedle oświadczenia rodziców z niej rezygnują. Dzieciom tym przedszkole zapewnia opiekę.
11. Dzieci na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) uczestniczą w zajęciach dodatkowych, w miarę możliwości organizacyjnych przedszkola.
a) Rodzaj tych zajęć, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnia w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
b) Zajęcia finansowane są w całości przez przedszkole
12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
13. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
14. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
15. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa zatwierdzony przez organ prowadzący Arkusz Organizacji Pracy Przedszkola na dany rok szkolny.


ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola

§5

1. Przedszkole realizuje cele zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
a) wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym oraz udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
d) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz potrzeby podjęcia specjalistów oraz przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej.
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
b) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
c) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
d) Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem,
e) Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec
f) Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne,
g) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
h) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
i) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
j) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
k) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
l) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
3. Działania wychowawcze i edukacyjne koncentrują się w szczególności na:
a) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
b) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie
d) rozwijaniu wrażliwości moralnej,
e) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
f) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażanie własnych myśli i przeżyć,
g) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych.
4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

§6

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstawy programowej wychowania w przedszkolu oraz programów wychowania przedszkolnego, wybranych przez nauczycieli i dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w koncepcji pracy przedszkola , programie wychowawczym, profilaktyki oraz planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do ich możliwości rozwojowych i wynosi od około 15 do 30 minut.

§7

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
b) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
c) przy wyjściu (wyjeździe ) dzieci poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe opiekę sprawuje co najmniej 2opiekunów dla grupy 25 dzieci,
d) przy wyjściu (wyjeździe) dzieci poza teren miejscowości , która jest siedzibą przedszkola liczba opiekunów zostaje zwiększona,
e) opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
2. Opiekę nad wychowankami w drodze z domu do przedszkola
i z powrotem do domu sprawują rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
a) upoważnienie tych osób jest podpisane przez rodziców (opiekunów),
b) osoby te oraz rodzice dziecka w momencie odebrania wychowanka z przedszkola ponoszą pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo zdrowie i życie.
3. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, udzielana jest stała bądź doraźna pomoc materialna ,
a) nauczyciel (wychowawca ) występuje do dyrektora z wnioskiem o pomoc materialną dla dziecka,
b) dyrektor przedszkola opiniuje wniosek, a następnie kieruje go do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Przedszkole współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
5. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez:
a) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,
b) organizowanie różnorodnych form pomocy pedagogiczno-psychologicznej,
c) wspieranie dzieci uzdolnionych,
d) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu rozwoju i programu profilaktyki w ramach programu wychowawczego przedszkola oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
e) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców,
f) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
6. Zadania, o których mowa w p.1, realizowane są we współpracy z :
a) rodzicami,
b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
d) innymi przedszkolami,
e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 8


1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
a) jednego nauczyciela w przypadku 5-cio godzinnego czasu pracy,
b) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-cio godzinnego czasu pracy,
2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
4. Za formę opieki, zajęcia i całość pobytu dziecka w przedszkolu bezpośrednio odpowiedzialni są wychowawcy.
5. Rada rodziców ma prawo wpływać na dobór nauczyciela oraz organizację pracy w przedszkolu. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku zgłoszenia przez radę rodziców umotywowanego wniosku do dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców podejmuje decyzję. Decyzja ta jest ostateczna.
ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§9

1. Organami przedszkola są :
a) dyrektor przedszkola,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców.
2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisani prawa i niniejszym statutem.
3. Schemat organizacyjny Przedszkola w Malechowie

DYREKTORNAUCZYCIELE OBSLUGA
(3 pełne etaty i - kucharka
2 niepełne etaty – logopeda, - pomoc nauczyciela /2 etaty
Katecheta)
PRZEDSZKOLEODDZIAŁ I ODDZIAŁ II ODDZIAŁ III
3,4 latki 3,4 latki 5,6 LATKI


§10

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem oraz w szczególności:
a) kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym swojej placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
e) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników,
f) przyznaje nagrody, udziela kary pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
g) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
h) przewodniczy radzie pedagogicznej realizuje jej uchwały oraz uchwały rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
i) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodne z prawem, powiadamiając o tym stosowne organy,
j) skreślony,
k)skreślony,
l) skreślony,
ł) skreślony,
m) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy lub oceny dorobku zawodowego,
n) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz warunków realizacji podstawy programowej.
o) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej oraz przed zakończeniem każdego roku szkolnego przekazuje wnioski i wyniki z jego sprawowania.
p) podaje do publicznej wiadomości informacje o zestawie programów wychowania przedszkolnego w każdym roku szkolnym.
q) dopuszcza do użytku w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na wniosek nauczycieli zaproponowany program wychowania przedszkolnego.

3 W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola, jego obowiązki pełni upoważniony na piśmie i powołany przez organ prowadzący , członek rady pedagogicznej.§11


1. Kolegialnym organem przedszkola jest rada pedagogiczna.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
3. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Biorący udział w posiedzeniach rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków, i ich rodziców,
a w szczególności nauczycieli i innych pracowników.
4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji
jego zmian,
b) opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego i profilaktyki w porozumieniu z Radą Rodziców
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych, zajęć autorskich ,programów wychowawczych i profilaktycznych po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
d) uchwalanie regulaminu pracy, rady pedagogicznej,
e) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
f) podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy wychowanków.
5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
b) projekt planu finansowego przedszkola,
c) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
d) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
e) programy wychowania w przedszkolu zaproponowane przez nauczycieli do realizacji w danym oddziale
6. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem
7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.
8. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
9. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej ,jeżeli jest ona niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
11. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

§12

1. Rada rodziców jest samorządowym przedstawicielem rodziców, współdziałającym z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną i organem nadzorującym pracę przedszkola. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci zapisanych do przedszkola. zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej po 1 przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału
3. Rada rodziców występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola także :
a) bierze udział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy przedszkola.
b) opiniuje plan budżetu przedszkola proponowany przez dyrektora przedszkola
c) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny
d) współuczestniczy w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych przedszkola,
e) pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola,
f) uczestniczy w konsultacjach dotyczących zasad i wysokości odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
g) opiniuje projekt i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu.

4 Rada Rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Zasady wybierania i działania Rady Rodziców określa tryb jej wyboru oraz regulamin jej działalności.
5. Organy przedszkola współpracują ze sobą w sprawach wychowania i opieki nad dziećmi poprzez zapraszanie przedstawicieli zainteresowanych organów na zebrania.
6. Osobą pośredniczącą w przekazywaniu informacji między organami przedszkola jest dyrektor, który może uczestniczyć we wszystkich zebraniach organów przedszkola.
7. W celu wymiany i współdziałania między organami przedszkola - poszczególne organy zapraszają na swoje posiedzenia przedstawicieli pozostałych organów przedszkola lub upoważniają dyrektora przedszkola do przekazania informacji.
8. Kierownictwo organów przedszkola ma prawo do korzystania z aktów prawnych, które znajdują się w sekretariacie przedszkola.
9. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowych w przedszkolu zwaśnione strony składają wniosek o wyjaśnienie do organu prowadzącego przedszkole.
10. Organ prowadzący przedszkole powołuje komisję rozjemczą składającą się z przedstawicieli przedszkola.
11. Na podstawie opinii powołanej komisji organ prowadzący przedszkole podejmuje decyzję i odpowiada pisemnie na złożony wniosek w ciągu 2 tygodni.

12. Organ prowadzący przedszkole wydaje decyzję ostateczną.

§13


Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
1. Rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań wynikających z koncepcji pracy placówki programu wychowawczego, profilaktyki i planów miesięcznych,
b) plany i informacje zamieszczane są w przedszkolnym „kąciku dla rodziców” oraz przekazywane na zebraniach ogólnych,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju ( w kontaktach indywidualnych z rodzicem),
d) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy przedszkola,
e) uzyskania pomocy rodzicom, prawnym opiekunom dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju,
2. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są
a) zebrania ogólne z rodzicami,
b) indywidualne spotkania z rodzicami-w miarę potrzeb,
c) zebrania grupowe,
d) dzień „otwartych dni” – podczas imprez przedszkolnych.
3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców,
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnione przez rodziców osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
e) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.


ROZDZIAŁ IV

organizacja przedszkola


§14


1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku ,z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 maja.
4. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący .
5. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności;
a) liczbę oddziałów, dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący w tym liczbę godzin udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
d) liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz najbliższe terminy złożenia przez nich wniosków o podjęcie tych postępowań.

6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zdrowotne i higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz warunków realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
8. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75
9. W przedszkolu łącznie są 3 oddziały:
a) 1oddział dzieci 5,6-cio letnich,
b) 1 oddział dzieci 3,4 letnich,
c) 1 oddział dzieci 3,4- letnich
10. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.


§15

1. Praca wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstawy programowej wychowania w przedszkolu oraz programu wychowania przedszkolnego, wybranego przez nauczycieli i dopuszczonego przez dyrektora przedszkola.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających,, nauki religii dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi :
a) z dziećmi w wieku 3-4 lat -około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat -około 30 minut.
4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
5. Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
6. Wycieczki i imprezy organizowane są wg przygotowanego i uchwalonego przez radę pedagogiczną regulaminu wycieczek.


§16


1. Przedszkole mieści się w wydzielonej części Gimnazjum w Malechowie.
2. Baza lokalowa do realizacji zadań statutowych przedszkola składa się z:
a) 3 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów,
b) jadalni, wydzielonej ze stołówki szkolnej,
c) 5 toalet
d) sali gimnastycznej do ćwiczeń gimnastycznych, do korzystania wspólnie z Gimnazjum w Malechowie w/g ustalonego planu zajęć,
e) ogrodu przedszkolnego odpowiednio wyposażonego.
f) szatni dla dzieci,
g) kuchni wspólnej z Gimnazjum w Malechowie,
h) pokoju nauczycielskiego.


§17

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o „Regulamin rekrutacji” opracowany przez Radę Pedagogiczną zgodnie zasadę pełnej dostępności .
2. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola ustala się zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych.
3. Przedszkole przyjmuje dzieci na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka”
4. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności :
a) dzieci 5 letnie oraz dzieci 6-letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
b) dzieci zameldowane na terenie gminy Malechowo
a) dzieci przebywające w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (powyżej 5 godzin),
b) z rodzin gdzie rodzice pracują zawodowo,
c) matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,
d) matek i ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie innych odrębnych przepisów,
e) z rodzin zastępczych,
f) dzieci już uczęszczających do przedszkola,
g) skreslony
5. Do przedszkola może uczęszczać dziecko niebędące mieszkańcem gminy Malechowo pod warunkiem pokrycia kosztów utrzymania tego wychowanka przez gminę, której jest mieszkańcem. Kalkulację kosztów utrzymania dokonuje organ prowadzący przedszkole.
6. W przypadku kiedy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców wypełnionych kart zgłoszeń.
7. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka u dyrektora przedszkola.
8. W przypadku zgłoszenia więcej dzieci niż miejsc w przedszkolu dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, która pracuje według „Procedury rekrutacji dzieci do Przedszkola w Malechowie”.
9. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w następujących przypadkach:
a) trzymiesięcznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,
b) nieobecności dziecka w przedszkolu ponad miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,
c) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
9. Nie można skreślić z listy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
10. Rodzice, których dzieci zostały przyjęte do przedszkola podpisują umowę w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę z dyrektorem jako reprezentantem organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie przedszkola
.
§18

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat
a) dziecko w wieku 5 i 6-lat odbywa w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
b) obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lub 6 lat.
c) jeżeli droga dziecka sześcioletniego z domu do przedszkola przekracza 3km, zapewnienia się bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
d) rodzice dzieci 6 letnich niepełnosprawnych mają prawo do bezpłatnego transportu i dziecka i opiekuna w trakcie przewozu do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
e) dzieci 5 letnie mają prawo do rocznego oddziaływania przedszkolnego na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.

2 . W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku to jest:
a) w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka,
b) konieczności zapewnienia opieki dziecku, którego rodzice bądź opiekunowie z różnych przyczyn nie mogą mu jej zapewnić.
3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczestniczyć do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie wymagających specjalnych metod i organizacji nauki, organizuje się w przedszkolu w integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami
a) przedszkole zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
b) odpowiednie warunki do nauki,
c) realizację podstawy programowej wychowania w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.
d) zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb,
e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.§19


Przedszkole realizuje prawa dziecka do:
a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w przedszkolu , zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
c) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
d) swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkola,
a także światopoglądowych i religijnych,jeśli nie narusza dobra innych osób,
e) rozwijania zainteresowań, zdolności talentów,
f) pomocy w przypadku trudności,
g) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,
h) korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych podczas zabaw i zajęć.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§20

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie z programem nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do podstawowych obowiązków nauczyciela przedszkola należy:
a) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
- systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia i przebywa z dziećmi. Dostrzeżone zagrożenia usuwa sam albo niezwłocznie zgłasza dyrektorowi przedszkola,
- nauczyciel odpowiedzialny jest za prawidłowe ,zgodne ze wzrostem rozmieszczenie dzieci przy stolikach podczas zajęć,
- nauczyciel ,po zaistnieniu wypadku dziecka, w przypadku pożaru i akcji ewakuacyjnej postępuje zgodnie z przyjętymi w przedszkolu zasadami,
b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez stwarzanie przyjaznej atmosfery, sprzyjającej twórczej aktywności zabawowej, ruchowej, słownej, muzycznej, plastycznej itp.,
c) organizowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, a w szczególności:
- organizowanie procesu nauczania wychowania i opieki w oparciu o podstawę programową wychowania w przedszkolu i programy dopuszczone do użytku przedszkolnego,
- realizacja podstawy programowej oraz programu wychowania w przedszkolu w przydzielonym mu oddziale wg jego najlepszej wiedzy i woli ,a także realizacja zadań wyznaczonych w planie pracy przedszkola,
- pisemnie opracowanie planu pracy w danym oddziale
- rzetelnie przygotowanie się do przeprowadzenia każdej formy zajęć,
- właściwe wykorzystanie pomocy dydaktyczno-wychowawcze w procesie nauczania, opieki i wychowania,
- wnioskowanie o przydzielenie pomocy psychologiczno pedagogicznej wychowankowi, które jej wymaga z różnych powodów.
d) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, świadczącą kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz ze służbą zdrowia poprzez:
- promowanie wychowania zdrowotnego,
- przekazywanie opinii o wybranych elementach funkcjonowania dziecka ,np: mowa, sprawność fizyczna(poprzez wypełnianie części formularza),
- uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia dziecka tylko w przypadku, gdy ma to bezpośrednie znaczenie dla jego bezpieczeństwa i zdrowia.
e) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich dokumentowanie, zakończone analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
f) planowanie własnego rozwoju zawodowego-systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
g) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
h) współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, włączanie rodziców w działalność przedszkola,
i) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
j) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
k) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, z bieżącej działalności placówki.


§21


Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu :
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączania ich w działalność przedszkola.

§22


1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo- oświatowych.§23

1. Nauczyciel, dla zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom powinien:
a) sprawdzić przed rozpoczęciem zajęć czy pomieszczenie, sprzęt nie stwarzają zagrożeń wypadkowych;
b) przypominać zasady korzystania z urządzeń, przedmiotów, stwarzających potencjalne niebezpieczeństwo;
c) nadzorować wychowanków przez cały czas wykonywania zajęć, mając ich w zasięgu wzroku i w razie potrzeby reagować na niewłaściwe zachowanie;
d) ustalić, czy wychowankowie mogą wykonywać określone czynności, a w szczególności czy są przygotowani pod względem psychofizycznym; pouczyć jak bezpiecznie wykonywać zalecone zadania i czynności;
e) przypominać zasady bezpiecznego wykonywania czynności, ostrzegać przed zagrożeniami wypadkowymi;
f) prowadzić systematycznie zajęcia z zakresu bezpieczeństwa dzieci.”
2. Pracownicy obsługi wraz z nauczycielami zobowiązani są do dbania o bezpieczeństwo, zdrowie i życie wszystkich wychowanków przedszkola, a w szczególności:
a) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniach, instruktażach z tego zakresu;
b) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
c) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład;
d) stosować środki ochrony zbiorczej, a także używać przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z ich przeznaczeniem;
e) poddawać się wstępnym okresom kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
f) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;
g) współdziałać z dyrekcją i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.


§24


1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych obejmuje zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola. Podpisany zakres obowiązków znajduje się w aktach osobowych pracownika
3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy


ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§25

Statut obowiązuje wszystkich pracowników przedszkola, a także rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.


§26


Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.§27


1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne
przepisy.Przedszkolowo.pl logo