REKRUTACJA

FORMULARZE DO POBRANIA tutaj


REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W MALECHOWIE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

§1
Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Malechowo ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego.

§2
Rodzice dzieci kolejny rok kontynuujących uczęszczanie do Przedszkola w Malechowie składają dyrektorowi deklarację o kontynuacji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

§3
1. Pierwszy etap rekrutacyjny.
Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek zamieszkania w Gminie Malechowo przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość.
W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:
• kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,
• wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
• samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

2. Drugi etap rekrutacyjny.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria:

Kryterium Liczba punktów
Oboje rodzice pracujący lub uczący się dziennie - pkt
Jedno z rodziców pracuje, studiuje w systemie stacjonarnym - pkt
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin (bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki)- 5 pkt
Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało lub rozpoczynało edukację przedszkolną w przedszkolu - pkt

§4
Przyjęcia dzieci spoza Gminy Malechowo
1. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Malechowo mogą być przyjęte do przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami .
2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza Gminą Malechowo przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

§5
Postępowanie uzupełniające
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się do 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

§6
Przebieg postępowania rekrutacyjnego
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza jej przewodniczącego.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane a rodzic złożył wymagane dokumenty.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (imiona i nazwiska dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc),
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
1. Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola w Malechowie

§7
Procedura odwoławcza
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola w Malechowie
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§8
Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów
1. Do wniosku dołącza się dokumenty:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz 154 i 866),
5) oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców
6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
6. Oświadczenie o pobycie dziecka ponad powyżej 5 bezpłatnego czasu pobytu w przedszkolu
7. Oświadczenie o rodzeństwie już uczęszczającym do przedszkola
§9


1. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
2. Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka.
§ 10
Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018
6 marca 2017r. – 17 marca 2017r. – przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami w przedszkolu.
20 marca - 22 marca 2017r. – weryfikacja wniosków.
24 marca 2017r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.
do 29 marca 2017r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
05 kwietnia 2017r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Przedszkolowo.pl logo