REGULAMINRegulamin Przedszkola
w Malechowie


Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.
Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:

Podstawa prawna: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /tekst jednolity: Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 z zm./

Podstawą działania Przedszkola Malechowie jest STATUT, na podstawie którego opracowano poniższy regulamin
1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia oraz Umowa w sprawie korzystania z usług przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Malechowo.
a) w umowie rodzice określają całkowity czas pobytu dziecka w placówce oraz określają godziny pobytu dziecka ponad czas podstawy programowej.

2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
3. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe.
4. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
5. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
6. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców.
7. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii na wniosek rodziców. Dzieciom nie uczęszczającym na religię zapewniana jest opieka na terenie przedszkola.
8. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25.
9. Czas pracy przedszkola - od godz. 7.00 do godz. 16.00 /od poniedziałku do piątku/.
a) bezpłatny czas realizacji podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie
b) czas bezpłatnej realizacji podstawy programowej: od godziny 9.00 do 14.00
10. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 16.00 przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
11. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program Wychowania Przedszkolnego umieszczony w Przedszkolnym Zestawie Programów
12. W miarę potrzeb Rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe finansowane przez organ prowadzący.
13. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym biorąc pod uwagę koszt użytego surowca.
14. Wysokość opłaty za pobyt ustala organa prowadzący- Gmina Malechowo nie więcej jednak niż 1 zł za godzinę.
Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu oblicza się w oparciu o faktycznie przebyte godziny. Opłatę tę należy uiścić ją w terminie do 10 następnego miesiąca.
15. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z następujących przyczyn:
- nierealizowania odpłatności, nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy
- braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad miesiąc,
- nierespektowania regulaminu przedszkola.
16. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.
17. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z określeniem daty zaprzestania korzystania z usług przedszkola. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za żywienie.


Regulamin przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi mają na względzie tylko dobro dziecka, jego prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny, społeczno-emocjonalny.
Przestrzegając go obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.


PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (Opiekunów prawnych)

Rodzice (Opiekunowie prawni) mają prawo do:
1) Znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola oraz z programu
wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,
2) Wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty zajęć dodatkowych,
3) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju,
4) Wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,
5) Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy
wychowawczo - dydaktyczne,
6) Aktywnego włączania się w życie przedszkola,
7) Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych
dla rodziców i dzieci,
8) Rodzice (Opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą
występować w jego imieniu do Dyrektora Przedszkola, w obronie jego praw,
w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.
9) Pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
10) Uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną
11) Pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,
12) Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

Obowiązkiem Rodziców (Opiekunów prawnych) jest:
1) Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
2) Zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia.
3) Regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
4) Przyprowadzania do przedszkola dzieci do godz.9:30
5) Natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka .
6)Przyprowadzać do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej
7) Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący,
9) Troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka
10) Respektować czas pracy przedszkola podczas odbierania dzieci


PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,
2. Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
3. Poszanowania godności osobistej,
4. Życzliwego, podmiotowego traktowania,
5. Swobody wyrażania myśli i przekonań,
6. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,
7. Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,
8. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",
9. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb,
10. Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,
11. Wprowadzania w kulturę bycia,
12. Zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
1. Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania
2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
3. Szanowania wytworów innych dzieci
4. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
5. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych,
6. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,
7. Kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych,
9. Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,
10. Przestrzegania zasad higieny osobistej.
11. Przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
Przedszkolowo.pl logo