PROGRAMY, METODY, TECHNIKI

W PRZEDSZKOLU W MALECHOWIE FUNKCJONUJĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

1. Program wychowania przedszkolnego "Od przedszkolaka do pierwszaka" autorstwa Iwony Brody, wydany przez WSiP.
2. Program wychowawczy.
3. Program profilaktyki.
4. Program adaptacyjny.
5. Program autorski z języka angielskiego- A.Gancarz "Learn, play, fun".
6. Program autorski z zakresu wychowania społeczno- moralnego - W. Bartos "Lubimy się".
7.Program autorski z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa - D. Siekluckiej "Bezpieczny przedszkolak. Wiem - Potrafię - Pomagam".
8.Program autorski z zakresu edukacji przyrodniczej A. Procajło "Badam i już wiem - odkrywanie świata poprzez eksperymenty".
9. Program autorski A. Procajło z zakresu; mowy i myślenia, pojęć matematycznych, umuzykalnienia i twórczości plastycznej ,,Kolorowy świat w bajkach".
10.Program autorski D. Siekluckiej z zakresu rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci w wieku przedszkolnym pt. "POCZYTAJ! – POSŁUCHAM…"


METODY PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W NASZYM PRZEDSZKOLU:
 • elementy metody Oceniania Kształtującego - dawanie informacji pomagającej uczeniu; głównym celem metody jest tworzenie w grupie atmosfery sprzyjającej uczeniu się i zmiana relacji pomiędzy dzieckiem a nauczycielem, pozyskiwanie przez nauczyciela i dziecko w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się - nauczyciel ma możliwość modyfikowania dalszego nauczania, a dziecko otrzymuje dostosowaną do niego informację zwrotną pomagającą się uczyć.
 • elementy metody Pedagogiki Zabawy KLANZA – stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze akceptacji i zaufania; metoda twórczej ekspresji i rozwijania zainteresowań oraz możliwości dziecka w atmosferze akceptacji, zrozumienia a przede wszystkim zabawy, która jest podstawową formą aktywności dzieci i najszybszą oraz najlepszą drogą do ich pełnego rozwoju.
 • elementy metody Ruchu Rozwijającego, Terapii i Wspomagania Rozwoju Weroniki Sherborne - wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi; ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych.
 • elementy metody Gimnastyki Twórczej R. Labana – metoda improwizacji ruchowej poprzez odkrywanie, naśladowanie, mimikę i pantomimę.
 • elementy metody Naturalnej Nauki Czytania I. Majchrzak – „Wprowadzenie w świat pisma” - zwana odimienną; imię dziecka jest słowem otwierającym świat pisma, słowo – klucz, za pomocą którego dziecko może w sposób dla siebie najłatwiejszy i najbardziej naturalny odkryć strukturę pisma czyli relację między wyrazem napisanym a słowem mówionym i relację brzmieniową między literą a fonemem.
 • elementy metody Dr E. Gruszczyk – Kolczyńskiej rozwijania zdolności umysłowych dzieci wraz z ich edukacją matematyczną - pozwala u dzieci rozwinąć możliwości umysłowe oraz uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole; najważniejsze są tu osobiste doświadczenia dziecka, stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i i umiejętności.
 • elementy metody Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss - pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej; dzieci aktywnie słuchają tzn. słuchając, wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc, lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela.


TECHNIKI PRACY:
 • aktywizujące - "burza mózgów" - twórcze myślenie wg J. Osborne, "promyczkowe uszeregowanie", "kwiat grupowy", metoda malowania dziesięcioma palcami (Finger – Painting), "pajęczynka"
 • relaksacyjne - technika relaksacji wg. Jacobsona, relaksacja wg. Wintreberta, relaksacja oparta na treningu autogennym wg. A. Polender
 • parateatralne - drama, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, palcowy
 • ewaluacyjne - "termometr", "kosz i walizeczka", "buźki"
Przedszkolowo.pl logo