OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SŁAWNIE

Oferta dla przedszkolaków

Indywidualna terapia logopedyczna
grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym
miejsce: Poradnia w Sławnie oraz Filia w Darłowie
czas trwania i organizacja: zajęcia indywidualne, prowadzone przez cały rok szkolny, zgodnie z zapotrzebowaniem
cel: zajęcia mają na celu korekcję wad wymowy oraz systematyczne przekazywanie wskazówek i zaleceń do pracy z dzieckiem w domu

Metoda Dobrego Startu
grupa docelowa: dzieci 5-6-letnie oraz z klas I, dzieci wyłonione w trakcie badań przesiewowych w kierunku ryzyka dysleksji
miejsce: Poradnia w Sławnie
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, maksymalnie 8 osób, nabór trwa
cel: stymulowanie szeroko pojętego rozwoju dzieci, u których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia dysleksji rozwojowej w późniejszych etapach edukacji

Metoda Dobrego Startu
grupa docelowa: klasa 0-I
miejsce: Poradnia w Sławnie oraz Filia w Darłowie
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, maksymalnie 6 osób, nabór trwa
cel: stymulowanie rozwoju dzieci, zapobieganie wystąpienia trudności szkolnych w późniejszych etapach edukacji

Poznaj siebie i innych - kształtowanie umiejętności prospołecznych i emocjonalnych u dziecka w wieku przedszkolnym
grupa docelowa: dzieci 5-6-letnie
czas trwania i organizacja: 3 spotkania po 1 godz., rejon Poradni w Sławnie
cel: Jest to program z zakresu profilaktyki agresji i zaburzeń zachowania. Głównym zadaniem programu jest kształtowanie umiejętności prospołecznych oraz umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami u dziecka w wieku przedszkolnym. Istotą programu jest dostarczenie dzieciom okazji do przeżycia pozytywnych doświadczeń społecznych wzmacniających poczucie własnej wartości, a także poznanie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami i sposobów odreagowywania napięć, leżących u podłoża zachowań niepożądanych. Treści programowe dotyczą kształtowania umiejętności prospołecznych: słuchanie, mówienie miłym głosem, mówienie odważnym głosem, samonagradzanie, dokładanie wszelkich starań, proszenie o pomoc, rozumienie innych, czekanie na swoją kolej, dzielenie się, oferowanie pomocy, okazywanie sympatii, zapraszanie do zabawy. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami: poznawanie swoich uczuć, prośba o rozmowę, radzenie sobie z lękiem., radzenie sobie z własną złością, radzenie sobie z dokuczaniem, radzenie sobie z przegrywaniem, radzenie sobie ze stresem, poznawanie czyichś uczuć, mówienie prawdy.

Trening zachowań prospołecznych
grupa docelowa: dzieci 5-6-letnie
miejsce: Poradnia w Sławnie
czas trwania i organizacja: cykl 10 spotkań po 1 h, nabór trwa
cel: rozwijanie kompetencji społecznych m.in. umiejętności nawiązywania nowych kontaktów; umiejętności dobrej komunikacji z otoczeniem; współdziałania w grupie; radzenia sobie i wyrażania w sposób akceptowany społecznie swoich emocji np. złości, gniewu, smutku, strachu itp.; rozwiązywanie konfliktów; asertywnego odmawiania;

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
grupa docelowa: dzieci 3-6 letnie z niepełnosprawnością intelektualną
miejsce: Poradnia w Sławnie
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, maksymalnie 4 osoby, nabór trwa, zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 14.00 - 16.00
cel: zajęcia mają na celu rozwijanie i usprawnianie mowy dzieci.

Zajęcia grupowe wspierające rozwój mowy
grupa docelowa: dzieci 3-4 letnie z problemami komunikacyjnymi (brak mowy, rozległe wady wymowy)
miejsce: Poradnia w Sławnie
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, maksymalnie 4 osoby, nabór trwa, zajęcia odbywają się w poniedziałki, godz. 14.00 - 16.00
cel: zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju mowy dzieci, wykorzystywane są różnorodne formy pracy grupowej

Komputerowe badania słuchu i wzroku
grupa docelowa: dzieci na każdym etapie edukacji
miejsce: Poradnia w Sławnie oraz Filia w Darłowie
czas trwania i organizacja: indywidualne badanie
cel: badanie ma na celu wstępną ocenę funkcjonowania zmysłu słuchu i wzroku

Oferta dla rodziców

Wszystkie zajęcia prowadzone są w danej placówce, po uprzednim ustaleniu terminów

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
grupa docelowa: rodzice/opiekunowie dzieci w różnym wieku
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, 10 warsztatów (1 spotkanie trwa 3 godz. dydaktyczne),
cel: wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń - to wszystko przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami i dziećmi

Zamiast klapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice
grupa docelowa: rodzice/opiekunowie dzieci w różnym wieku
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, 1 spotkanie (czas trwania ok. 2 godziny),
cel: spotkanie edukacyjne, mające na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie z niepożądanymi zachowaniami swoich dzieci, tak aby nie stosować bicia, a potrafić z szacunkiem i miłością wyznaczać dzieciom granice

"Mały terrorysta", czyli o dziecięcych atakach złości
grupa docelowa: rodzice/opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, 1 spotkanie (czas trwania ok. 2 godziny),
cel: spotkanie edukacyjne na temat dziecięcych ataków złości oraz sposobów radzenia sobie z nimi.

Słowa mają moc, czyli o sztuce doceniania
grupa docelowa: rodzice/opiekunowie dzieci w różnym wieku
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, 1 spotkanie (czas trwania ok. 2 godziny),
cel: spotkanie edukacyjne na temat ogromnej roli chwalenia w wychowywaniu dzieci

Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka
grupa docelowa: rodzice/opiekunowie dzieci w różnym wieku
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, 1 spotkanie (czas trwania ok. 2 godziny),
cel: To, jakie mamy poczucie własnej wartości zależy w dużej mierze od tego, jak byliśmy wychowani. Rola opiekunów w budowaniu poczucia własnej wartości u dziecka jest ogromne. spotkanie pomaga odpowiedzieć na pytanie: co może robić opiekun, któremu zależy na budowaniu wysokiego poczucia własnej wartości u dziecka?

Słowa ranią, czyli jak unikać krzyku, kpin i obrażania dziecka
grupa docelowa: rodzice/opiekunowie dzieci w różnym wieku
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, 1 spotkanie (czas trwania ok. 2 godziny),
cel: uświadomienie rodzicom, czym jest przemoc werbalna, jakie formy może przybierać i pokazanie konsekwencji, jakie może mieć ona dla dziecka także w jego dorosłym życiu. Spotkanie ma przede wszystkim na celu uświadomienie rodzicom, co mogą zrobić zamiast krzyku czy kpin.

Jak motywować dziecko do nauki
grupa docelowa: rodzice/opiekunowie dzieci w różnym wieku
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, 1 spotkanie (czas trwania ok. 2 godziny),
cel: spotkanie psychoedukacyjne na temat rodzajów motywacji oraz sposobów motywowania dzieci do nauki

Samodzielny uczeń/przedszkolak
grupa docelowa: rodzice/opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (kl. I-III)
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe (warsztatowe), 1 spotkanie (czas trwania ok. 2 godziny),
cel: wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych, kształtowanie samodzielności dziecka

Dobry rodzic - dobry start
grupa docelowa: rodzice/opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I)
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe (warsztatowe), 1 spotkanie (czas trwania ok. 2 godziny),
cel: wspomaganie rozwoju kompetencji wychowawczych - kształtowania odpowiedzialności dziecka, zachęcania do współpracy dziecka

Organizacja pracy samokształceniowej ucznia w domu
grupa docelowa: rodzice/opiekunowie dzieci w różnym wieku
czas trwania i organizacja: wykład dla rodziców, 1 godzina
cel: rozszerzenie wiedzy rodziców na temat sposobów podnoszenia efektywności nauki w domu oraz sposobów zwiększenia motywacji do nauki swoich dzieci

Wady wymowy u dzieci - przyczyny, objawy i skutki
grupa docelowa: rodzice/opiekunowie dzieci z problemami logopedycznymi
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe/praca indywidualna, 1 spotkanie (czas trwania ok. 1-2 godziny),
cel: przybliżenie rodzicom/opiekunom problematyki logopedycznej, metod pracy z dziećmi, profilaktyki logopedycznej

Trening asertywności
grupa docelowa: rodzice/opiekunowie dzieci w różnym wieku
miejsce: Poradnia w Sławnie bądź w szkole - do ustalenia
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, maksymalnie 12 osób; cykl 7 spotkań, każde trwa 3 godziny; można wziąć udział we wszystkich bądź tylko w wybranych spotkaniach
cel: zajęcia mają na celu rozwijanie szeroko pojętych kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów, m.in. podniesienie świadomości swoich praw oraz praw innych osób, wzmacnianie samooceny oraz poczucia własnej wartości, podnoszenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, a także rozwijanie kompetencji interpersonalnych zgodnych z tematyką podaną poniżej

1) Jak odmawiać stanowczo i łagodnie, bez poczucia winy?
2) Jak reagować na krytykę i agresję?
3) Jak konfrontować wartości, poglądy, postawy?
4) Jak wyrażać złość bez agresji
5) Jak skutecznie wyrażać prośby i oczekiwania?
6) Jak udzielać pochwał oraz konstruktywnej krytyki?
7) Budowanie postawy asertywnej – zakończenie cyklu.

Oferta dla nauczycieli

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
grupa docelowa: nauczyciele/pedagodzy szkolni/pedagodzy szkolni/psycholodzy szkolni
miejsce: w danej placówce (szkole, przedszkolu) lub w Poradni w Sławnie bądź w Filii w Darłowie (do ustalenia)
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, 10 warsztatów (1 spotkanie trwa 3 godz. dydaktyczne),
cel: zajęcia przygotowanie specyficznie dla grupy nauczycieli, ukierunkowane na wspieranie nauczycieli w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń - to wszystko przyczynia się do lepszej jakości relacji uczeń - nauczyciel

Grupa wsparcia dla pedagogów/psychologów szkolnych
grupa docelowa: pedagodzy/psycholodzy szkolni
miejsce: Poradnia w Sławnie
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, spotkania odbywają się raz w miesiącu, w każdy czwarty piątek miesiąca, o godz. 9.00 (ewentualne zmiany związane są z występującymi przerwami świątecznymi lub feriami)
Terminy kolejnych spotkań: 24.10.2014 r., 28.11.2014 r., 19.12.2014 r., 16.01.2015 r., 27.02.2015 r., 27.03.2014 r., 24.04.2014 r., 22.05.2014 r.,
cel: wymiana doświadczeń, uzyskanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów, spotkania samokształceniowe, samodoskonalące

Grupa wsparcia dla logopedów szkolnych powiatu sławieńskiego
grupa docelowa: logopedzi szkolni
miejsce: Poradnia w Sławnie
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, spotkania odbywają się według zapotrzebowania
cel: głównym celem jest budowanie warsztatu pracy logopedów poprzez wymianę doświadczeń, wspieranie fachowymi radami, dzielenie się nowymi wiadomościami o tematyce logopedycznej

Golden 5
grupa docelowa: nauczyciele i uczniowie gimnazjum
miejsce: dana szkoła
czas trwania i organizacja: spotkania z nauczycielami raz w tygodniu przez okres 17 tygodni
cel: międzynarodowy program profilaktyczny, którego celem jest zapobieganie trudnym zachowaniom uczniów, integracja klasy, poprawa zachowania i ocen uczniów, wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów.

"Jak zapobiegać trudnym zachowaniom uczniów?" - zapoznanie z metodą konstruktywnej konfrontacji
grupa docelowa: nauczyciele i wychowawcy
miejsce: szkoła lub poradnia
czas trwania i organizacja: szkolenie rady pedagogicznej, 3 godziny dydaktyczne
cel: zapoznanie z metodą konstruktywnej konfrontacji, narzędziem, które można wykorzystać podczas prowokacyjnych zachowań ucznia

Trening asertywności
grupa docelowa: nauczyciele wszystkich etapów edukacji, pedagodzy szkolni
miejsce: Poradnia w Sławnie bądź dana placówka – do ustalenia
czas trwania i organizacja: zajęcia grupowe, maksymalnie 12 osób; cykl 6 spotkań, każde trwa 3 godziny; możliwe też jest zrealizowanie tylko jednego tematu z zaproponowanych sześciu
cel: zajęcia mają na celu podniesienie świadomości swoich praw oraz praw innych osób, wzmacnianie samooceny oraz poczucia własnej wartości, podnoszenie umiejętności rozwiązywania konfliktów, a także rozwijanie kompetencji interpersonalnych zgodnych z tematyką podaną poniżej

1) Asertywna obrona i stawianie granic – jak odmawiać stanowczo i łagodnie?
2) Asertywna obrona i stawianie granic – jak reagować na krytykę i agresję?
3) Asertywna obrona i stawianie granic – jak konfrontować wartości, poglądy, postawy?
4) Asertywna ekspansja – jak wyrażać złość bez agresji oraz jak wyrażać prośby i oczekiwania?
5) Asertywna ekspansja – jak udzielać pochwał oraz konstruktywnej krytyki?
6) Budowanie postawy asertywnej – zakończenie cyklu.
Przedszkolowo.pl logo