ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W PRZEDSZKOLU W MALECHOWIE


1. Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 z póz.zm.
Statut Przedszkola w Malechowie
2. Cele procedury
Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.
3. Zakres procedury
Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.
4. Definicja przedmiotu procedury
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola - doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki
Odebranie dziecka z przedszkola - osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola
5. Kogo dotyczy procedura?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice i nauczycielki.

6. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury
Rodzice (prawni opiekunowie):
- przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach,
- upoważniają inne osoby do odbierania dzieci z przedszkola,
- odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy,
Nauczycielki:
- przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby,
- przekazują kopie upoważnień nauczycielce zamykającej przedszkole,
- odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną,
7. Opis pracy:
- Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 7:00 - 9:00
- Rodzice odbierają dzieci do godziny 16:00.
- Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby , zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo i upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
- Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
- O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
- W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 16:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
- W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 17.00).
- Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (Posterunek Policji w Malechowie tel…..094 3184207
lub Komisariat Policji w Sławnie tel….059 8100511
Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

8. Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów
- Druk upoważnienia - załącznik do procedury
- Orzeczenia sądowe

Przedszkolowo.pl logo